Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

XÁC QUYẾT THÀNH PHẬT


“Được Vãng Sanh Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu mang thân xác Ngũ Uẩn (là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) nữa. Do đó mới gọi là bất thối chuyển từ đó về sau dần dần tu tập cho đến khi đắc quả vị Phật. Bởi vậy mà ta Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng : VÃNG  SANH ĐỒNG  Ý  NGHĨA  VỚI  THÀNH  PHẬT  VÌ  VÃNG SANH  TỨC  LÀ  THÀNH  PHẬT. Muốn Vãng Sanh Cực Lạc chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là đủ, vì danh hiệu Phật chính là biểu tướng của Pháp Thân cho nên niệm danh hiệu tức là niệm Pháp Thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ một môn tu nào khác vì ngay nơi danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT luôn luôn chứa đựng vô lượng, vô biên Công Đức, vô lượng vô biên Diệu Dụng, vô lượng vô biên Quang Minh, Tướng hảo, Uy lực không thể nghĩ bàn.”

                     NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Kinh niệm Phật Ba La Mật

Hội từ thiện Ban hộ niệm Bon sai 51. Võ thị Sáu – Phan thiết  ĐT: 0996094650- 0933753213. Web:hoituthienbonsai.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét