Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Chào mừng ngày Quôc Tế phụ nữ

Kinh Địa Tạng "  Sau khi chết hàng thân quyến  thuộc tu tạo phứơc lành cho đến thiết trai cúng dường thì trong 7 phần công đức người chết chỉ được 1 phần là 14% còn 6 phần tỷ lệ là 86% thuộc về các người sống lo tu tạo đó nên các Thiện Nam tử, Thiện Nữ nhân khi sống cố gắng tự tu hành mới hưởng trọn phần công đức" Đúng như lời dạy của Đức Phật" Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi hãy lấy pháp của Ta làm đuốc và nương theo pháp của ta mà tu giải thoát đừng tìm sự giải  thoát ở bất cứ 1 người nào khác ngoài các ngươi" A DI ĐÀ PHẬT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét