Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Hộ niệm Vãng Sanh Bồ Tát sơ phát tâm NGUYỄN HỮU SƠN PD: Diệu Âm

Đức Phật Dạy " Phải tin rằng Bổn nguyện của Phật A Di Đà là chân thật, là rốt ráo, là tối thắng. Và Ngài không hề bỏ sót một chúng sanh nào cả, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch thập ác khi sắp chết mà tỉnh thức Niệm Phật cầu nguyện Vãng Sanh tất được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về quê hương Cực Lạc" Bồ tát sơ phát tâm Nguyễn Hữu Sơn Là một xác quyết như lời dạy của Đức Phật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét