Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Hộ niệm cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm Lê Thị Cường Pd : Ngọc Thinh

Gia quyến cùng BHN BONSAI đã lập đàn hộ niệm cho Bồ Tát Sơ Phát tâm LÊ THỊ CƯỜNG pd : Ngọc Thịnh đã gần một năm vì Độ Tử Chính là Độ sanh.Vì pháp hộ niệm là căn cứ kinh Địa Tạng. Phẩm 9 Xưng danh hiệu chư Phật " Ngài Địa Tạng bạch với Đức Phật rằng như có người nào lúc sắp chết hàng thân quyến thuộc dù chỉ một người vì người sắp chết đó niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật thì người sắp chết đó tiêu trừ 5 tội Vô gián các nghiệp báo khác đều được tiêu sạch, 5 tội vô gián dầu rất nặng nề trải qua ức kiếp không thể ra khỏi nhưng may nhờ lúc sắp chết được người khác vì mình xưng niệm danh hiệu Phật cho nên các tội lần lượt tiêu sạch huống hồ người bệnh tự mình xưng niệm tất sẽ được vô lượng phước báo, trừ vô lượng nghiệp tội."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét