Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

LẬP ĐÀN HỘ NIỆM cho Bồ tát sơ phát tâm MAI THỊ CHUNG Pd; Quảng Hậu

Kinh Địa Tạng: " Sau khi chết hàng thân quyến thuộc tu tạo phước lành cho đến thiết trai cúng dường thì trong 7 phần công đức người chết chỉ hưởng được một phần tỷ lệ là 14% còn 6 phần tỷ lệ 86% thuộc về người hiện lo tu tạo đó vì thế nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân hiện tại hay vị lai nghe lời nói vừa rồi đó mà cố gắng tự tu hành mà hưởng trọn phần công đức.''do vậy chúng ta giúp cho người sắp lâm chung niệm phật cầu Vãng sanh Cực Lạc là giúp cho một người thành Phật là thay mặt Đức Phật độ thoát chúng sanh liễu sanh thoát tử công đức không thể nghĩ bàn, do gieo nhân thành Phật mà chứng được Phật quả khi mãn báo thân này tỷ như gạo nấu thành cơm vậy. A DI ĐÀ PHẬT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét