Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Truy tiễn thất 49 ngày cho BT sơ phát Tâm NGUYỄN THỊ LƯỢNG pd : DIỆU ĐỒNG

Truy tiễn 49 ngày cho BT sơ phát tâm NGUYỄN THỊ LƯỢNG pd : Diệu Đồng
Pháp HỘ NIỆM VÃNG SANH là căn cứ chính vào kinh Địa Tạng,Trong phẩm thứ bảy. Lợi ích của kẻ còn người mất. ngài Địa Tạng Bồ Tát đã bạch với Đức Phật rằng:"Những chúng sanh quen thói xấu ác mới đầu từ mảy mún, rồi dần dần đến nhiều vô lượng khi sắp chết thân quyến vì họ mà niệm danh hiệu Phật làm cho mỗi câu danh hiệu Phật lọt vào lỗ tai (khi người đó còn sống còn nghe được chưa tắt hơi thở)và nơi Bổn Thức nghe biết. chính là tánh nghe của thức thứ 8 A Lại Da Thức khi chết các thức Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, Mạt na Thức lần lượt đi trước khi toàn thân lạnh giá thần thức ra đi sau cùng mới thật sự là chết thường là 8h.khi toàn thân còn hơi ấm là thần thức chưa ra khỏi thể xác nên có thể sống lại do vậy phải cần hộ niệm cho người bệnh khi còn biết để niệm Phật hoặc Thần Thức niệm Phật trước khi rời khỏi thể xác để được Vãng Sanh Cực Lạc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét