Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Truy tiễn thất 6 cho Hương linh Bồ tát sơ phát tâm : NGUYỄN VĂN HÙNG Pd: Thiện Dũng

Pháp Hộ Niệm Vãng Sanh là Căn cứ chính vào Kinh Địa Tạng:" Trong phẩm thứ 8 các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi chủ Mạng Quỷ Vương đã bạch với Đức Phật Rắng " Những chúng sanh làm thiện ở cõi Nam Diêm Phù Đề khi sắp chết cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong Ác đạo biến ra Cha, Mẹ hoặc quyến thuộc dẫn dắt thần hồn người chết khiến cho họ lạc vào ác đạo, huống gì những kẻ lúc sống đã tạo nghiệp ác. Nhưng hàng quyến thuộc vì họ niệm danh hiệu Phật thì người chết thoát khỏi ba đường ác, các Ma Quỷ ác thần đều phải rút lui giải tán."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét